Polityka prywatności


Polityka ochrony prywatności – Halluxmed.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego (dalej „Serwis”) znajdującego się pod adresem elektronicznym

www.halluxmed.pl

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu, w tym otrzymywania mailingu.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających/Usługobiorców jest Halluxmed, 62- 052

Komorniki, ul. Komornicka 57

Zakres zbierania danych

Halluxmed zbiera dane Usługobiorców korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminie Serwisu.

W celu otrzymywania mailingu Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i adres poczty elektronicznej e-mail.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Halluxmed w celu korzystania z Serwisu, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a Halluxmed. W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Halluxmed informacji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Halluxmed bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Halluxmed, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

Usługobiorca posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji medycznych lub newslettera.

Usługobiorcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Halluxmed zamierza przetwarzać dane Usługobiorcy w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Halluxmed.

Halluxmed zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Mechanizm cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo

wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorców. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Usługobiorców wirusy. Niemniej jednak, Usługobiorca może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Halluxmed zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Cookies innych podmiotów

Halluxmed zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorców.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Halluxmed mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Halluxmed oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Halluxmed oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Halluxmed, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Halluxmed nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców, skutkiem których Halluxmed przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Halluxmed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Halluxmed.

Korzystanie z forum

Wszelkie wpisy naruszające dobra osobiste dr Zbigniewa Jackowiaka, jego współpracowników i innych osób będą usuwane z forum, a w stosunku do osób dopuszczających się takich zachowań będą podejmowane kroki prawne zarówno w drodze powództwa o ochronę dóbr osobistych jak i w drodze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zniesławienia. Administrator wskazuje, że posiada dane umożliwiające identyfikację osoby postępującej sprzecznie z przepisami prawa i będzie udostępniał te dane na prośbę zainteresowanych podmiotów.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Halluxmed.

Zmiany Polityki Prywatności

Halluxmed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 22.01.2014


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2019 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia